Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu


Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w czasie najbliższego zjazdu (17 i 18 października br) przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie nie będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski można składać w siedzibie Uczelni (ul. Krupnicza 3, Kraków) w następujących terminach od 20 do 23 oraz od 26 do 30 października br. od godz. 9:00 do 16:50 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni. 

Termin złożenia wniosku prosimy ustalić drogą elektroniczną, wysyłając propozycję (data, godzina) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl.

Za utrudnienia przepraszamy. 

[Aktualizacja wpisu: 16.10.2020 r.]KOMUNIKAT

w sprawie komisji stypendialnych 

Szanowni Studenci,

Rada Studentów WSBPI „Apeiron” poszukuje studentów do komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 – komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, natomiast odwoławcza komisja stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez komisję stypendialną.

Komisje stypendialne powołuje Rektor na wniosek samorządu studenckiego. Przedstawicieli studentów do komisji wyłania samorząd studencki, przy czym do każdej z komisji na dany rok akademicki, samorząd studencki deleguje po trzech studentów ze studiów I i II stopnia.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem na członka komisji stypendialnej proszone są o dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub listownie) do dnia 23 października br. następujących dokumentów:

Zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń – Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej

Klauzula informacyjna – członkowie komisji stypendialnej/odwoławczej komisji stypendialnej

Zawiadamiamy, że w przypadku niepowołania komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021 będą rozpatrywane przez Rektora WSBPI „Apeiron”. Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy plan zajęć w semestrze zimowym r. ak. 2020/21, dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok V semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok V semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

I rok I semestr

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr (specjalność: Kryminalistyka i kryminologia)

II rok III semestr (specjalność: Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa)


Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr 

III rok V semestr

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr

 Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że osoby zainteresowane wnioskowaniem o przyznanie świadczenia na rok akademicki 2020/2021 (stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) będą mogły złożyć dokumenty - po wcześniejszym ustaleniu terminu - w czasie zjazdu przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie (sala nr 203) w następujących godzinach:

1/ 10.10.2020 r. (sobota) od godz. 13:00 do 17:00,

2/ 11.10.2020 r. (niedziela) od godz. 9:00 do 17:00.

Termin prosimy ustalić drogą elektroniczną, wysyłając propozycję (data, godzina) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl. Terminy zjazdów/zajęć na Teams dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

PAŹDZIERNIK: 10 – INAUGURACJA, 11 oraz 16, 17, 18
LISTOPAD: 13, 14, 15 oraz 27, 28, 29
GRUDZIEŃ: 11, 12, 13 oraz 18, 19, 20
STYCZEŃ: 15, 16, 17 oraz 29, 30, 31

LUTY: 4, 5, 6, 7 oraz 19, 20, 21 (sesja)KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron”, który wchodzi w życie 1 października 2020 r. wraz z załącznikami do regulaminu oraz Zarządzenie R/D/Z nr 13/2019/2020 Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 28 września 2020 r. 

Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI Apeiron w Krakowie - od 1.10.2020 r.

Zarządzenie Rektora

ZAŁĄCZNIKI:

             1.     Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

         1.1      Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

         1.2     Oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

         1.3     Oświadczenie o dochodzie niepodlegającemu opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

         1.4     Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu.

         1.5     Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

         1.6     Oświadczenie o utracie dochodu.

         1.7     Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

         1.8     Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

         1.9     Wykaz złożonych dokumentów.

             2.     Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

             3.     Wniosek o przyznanie stypendium rektora.

             4.     Wniosek o przyznanie zapomogi.

             5.     Klauzula informacyjna.

             6.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych.

             7.     Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

             8.     Oświadczenie – wzór.

             9.     Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

          10.     Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 31 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z załącznikami można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE: Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.plSzanowni Absolwenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Filii WSBPI Apeiron w Katowicach!

Serdecznie zapraszamy Was na uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom.

Gala odbędzie się 9 października 2020 r., o godzinie 15.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie.Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy aktualny wzór wniosku o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę wraz z zarządzeniami Kanclerza WSBPI "Apeiron" w Krakowie w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne.

Wniosek o wystawienie faktury

Zarządzenie Kanclerza nr 6/2017/2018

Zarządzenie Kanclerza nr 16/2019/2020Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2020-2021, która odbędzie się w dniu
10 października 2020 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie:

  • godz. 10.00 – studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie oraz studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Filii w Katowicach WSBPI „Apeiron”,
  • godz. 12.00 – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie oraz studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczystość drogą elektroniczną, mail: inauguracja@apeiron.edu.pl
W treści maila proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz tryb studiów (I stopień – licencjackie lub II stopień – magisterskie).

 

Poniżej zamieszczamy link do materiału filmowego z ubiegłorocznej gali.

APEIRON Inauguracja roku akademickiego 2019/2020KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

pod koniec września br. na niniejszej stronie zostaną umieszczone wzory wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021 oraz Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” wraz z załącznikami – aktualnie obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 31 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z załącznikami można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE: Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.plKomunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych upływa:

14 września 2020 r. - OSTATECZNY (obrony przewidziane pod koniec września br.)

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową.
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni. 
Opłata za dyplom 60 zł.

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Krakowie) 

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach) 

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

 

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej/Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie).

2. Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
4. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 

5. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
6. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom (60 zł) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

 

Oświadczenie autora, wydruk z antyplagiatu nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !

 Szanowni Studenci,

w nadchodzącym miesiącu sierpniu będziemy wymieniać legitymacje papierowe (książeczkowe) na legitymacje elektroniczne (karta plastikowa), w związku z tym prosimy o dostarczenie do dziekanatu przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie:

zdjęcie w postaci elektronicznej (plik zapisany w formacie JPG na płycie CD, zdjęcie powinno mieć rozmiar 236×295 pikseli, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, rozmiar pliku nie większy niż 50 kilobajtów)

potwierdzenie przelewu na kwotę 25 zł (opłata za legitymacje elektroniczną).

Zdjęcie w formie elektronicznej oraz potwierdzenie przelewu można również wysłać na e-mail: apeiron@apeiron.edu.pl

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Dziekanat WSBPI ApeironSzanowni Studenci,

informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną ostateczny termin złożenia dokumentów związanych z zaliczeniem praktyk studenckich został przesunięty do 30 września br.Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 1 lipca 2020 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc lipiec br. Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż Biblioteka WSBPI „Apeiron” w Krakowie jest czynna w następujących terminach:

8, 9 i 10 czerwca 2020 r. w godz. od 9:00 do 17:00, oraz

od 15 czerwca 2020 r. w poniedziałki i czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Prosimy o zwrot wypożyczonych książek do najbliższej środy tj. 10 czerwca – po tym terminie będzie wznowione naliczanie kar za przetrzymanie książek wypożyczonych z biblioteki. Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 2 czerwca 2020 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc czerwiec br. Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 11/2019/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie promocji w opłatach dla kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

ZarządzenieSzanowni Studenci,

zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiegoKomunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż termin składania prac dyplomowych upływa:

1) 15 czerwca 2020 r. (w przypadku obrony przed przerwą wakacyjną)

2) 13 września 2020 r. - OSTATECZNY (w przypadku obrony po przerwie wakacyjnej)

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową.
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni. 
Opłata za dyplom 60 zł.

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Krakowie) 

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach) 

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

 

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej/Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie).

Terminy otwarcia Biblioteki WSBPI Apeiron w Krakowie:

a) Poniedziałek, w godz. 9:00 – 17:00

b) Czwartek, w godz. 9:00 – 17:00
2. Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
4. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 

5. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
6. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor.
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom (60 zł) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

Uwaga! Osoby, które regulują czesne w formie opłaty miesięcznej (12 rat), a które będą przystępować do składania pracy dyplomowej w czerwcu 2020 r. regulują czesne za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Natomiast osoby przystępujące do złożenia pracy licencjackiej we wrześniu br. regulują płatności wg dotychczasowych terminów.

 

Oświadczenie autora, wydruk z antyplagiatu nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !

 Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 11 maja 2020 r.  - po otrzymaniu V transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc maj br. Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2020 r.  - po otrzymaniu IV transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc kwiecień br. ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Informujemy, że studenci, którzy – w związku z epidemią koronawirusa – znaleźli się przejściowo w sytuacji, w której jest im trudniej regulować opłaty wynikające z umowy dotyczącej kształcenia na Uczelni, mogą wnioskować do Komisji Stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie o pomoc w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego.

Konsultacje w Ministerstwie pozwalają sądzić, że w jakimś zakresie pomoc taka będzie mogła nastąpić – na miarę możliwości polskiego budżetu.

Świadczenia dla studentów pochodzą z budżetu państwa w ramach dotacji. Nasza Uczelnia zwróciła się do Ministra o zwiększenie dotacji na fundusz stypendialny na 2020 r., by przyznać wsparcie finansowe studentom, którzy utracili dochody z powodu epidemii.

Student może ubiegać się o jednorazową zapomogę zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, uzasadniając wniosek utratą przez siebie lub członka swej rodziny dochodu, z powodu ograniczeń pracodawcy związanych z epidemią koronawirusa.

WAŻNE: Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek. Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 4 do regulaminu), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów (zał. nr 5 do regulaminu) i dokumenty potwierdzające opisane we wniosku okoliczności, należy dostarczyć do Komisji Stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie:

      1/            wysyłając listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

ul. Krupnicza 3

31-123Kraków 

      2/            wysyłając na Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie: /ApeironKrk/SkrytkaESP 

      3/            wysyłając dokumenty podpisane PROFILEM ZAUFANYM na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl, więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany

Na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/ znajdą Państwo aktualny Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie wraz z załącznikami do regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 663 350 870 lub mailowy dziekanat2@apeiron.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00.  Szanowni Studenci,

w związku z rozpoczęciem zajęć w trybie online, poprzez oprogramowanie Microsoft Teams, poniżej udostępniamy dodatkowe informacje dot. korzystania z tego oprogramowania.

 

Microsoft Teams

Szanowni Studenci,

w związku z rozpoczęciem zajęć w trybie online, poprzez oprogramowanie Microsoft Teams, udostępniamy krótką instrukcję obsługi, która wyjaśni podstawowe funkcje związane z wspomnianym oprogramowaniem.

 

Microsoft Teams – prowadzenie wideokonferencji Szanowni Studenci,

w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wszelkie sprawy np. zaświadczenia, pytania i kwestie problematyczne należy rozwiązywać telefonicznie (12/4223068, 663-350-870) lub mailowo (apeiron@apeiron.edu.pl).

Wiemy, jak ważne jest zachowanie elastyczności i mobilności, szczególnie w przypadku pojawiających się zagrożeń. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

 

#ZOSTANWDOMU Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 10/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 wśród studentów i pracowników WSBPiI "Apeiron" w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" nr 10/2019/2020KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

§  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zalecone przez nasze ministerstwo zamknięcie Biblioteki WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, wypożyczone przez Państwa książki będą automatycznie prolongowane do dnia 14 kwietnia 2020 r. 

§  W związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktycznych kształcenie na studiach odbywa się – zgodnie z wytycznymi rządu – w systemie zdalnym. Wykłady nauczycieli akademickich wysyłane są przez Kancelarię Rektora w formie elektronicznej, na podane adresy e-mail. 

§  Odpowiedzi na pytania zadane przez wykładowców prosimy przesyłać na ich maile w celu uzyskania ocen cząstkowych do zaliczenia przedmiotów. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie procesu kształcenia z pominięciem bezpośredniego kontaktu studentów
i nauczycieli akademickich.

Sekretariaty są dla Państwa dostępne w następujących dniach:

§  Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie: poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:00 do 17:00;

§  Filia w Katowicach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.

W celu załatwienia spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Przypominamy, że raty czesnego za studia należy regulować w terminach określonych w zawartych z Uczelnią umowach edukacyjnych (do 5-go marca, 5-go kwietnia, itd.).*

Po zalogowaniu na niniejszej stronie mogą się Państwo zapoznać z aktualnym stanem należności za studia oraz zweryfikować dokonane przez Państwa wpłaty (w zakładce DLA STUDENTÓW/PŁATNOŚCI).

Prosimy o zachowanie akademickiej samodyscypliny i solidarność w walce z koronawirusem oraz walce o dobre oceny i udaną promocję na następny rok studiów.

Staramy się o nieprzedłużenie procesu kształcenia i zaliczeń do końca lipca. Dlatego też zarządza się i jednocześnie prosi o terminową realizację wszystkich powyższych elementów organizacyjnych.

Życzymy dużo zdrowia i owocnych rezultatów nauki w formie on-line.


*  do 5-go kwietnia 2020 r. – rata czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020

do 5-go dnia każdego miesiąca – w przypadku wyboru płatności czesnego rozłożonego na 12 rat

do 5-go kwietnia, maja i czerwca 2020 r.  – w przypadku wyboru płatności czesnego rozłożonego na 9 rat 

 Komunikat (pdf) Szanowni Studenci,

informujemy, że Biblioteka WSBPI Apeiron będzie nieczynna do 14 kwietnia 2020 r.Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 18 marca 2020 r.  - po otrzymaniu III transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc marzec br. Szanowni Studenci,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że Biblioteka WSBPI Apeiron będzie nieczynna dla studentów w okresie od 17 marca do 25 marca 2020 r.

 Szanowni Studenci,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 420) w związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że legitymacje studenckie których ważność upływa w dniu 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności dodatkowego ich potwierdzenia.

 Szanowni Studenci,

przekazujemy poniżej materiały edukacyjne o koronawirusie w wersji elektronicznej, jak również link do spotu w celu wykorzystania.
Zachęcamy do zapoznania się,

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Komunikat Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni dla studentów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w terminie
od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" nr 8/2019/2020

 Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o wysłanie do dnia 11 marca br. na adres e-mail: 
apeiron@apeiron.edu.pl Państwa aktualnych danych kontaktowych – nr telefonu oraz adresu e-mail, w celu ewentualnych działań prewencyjnych na wypadek sytuacji kryzysowych.

Sprawa jest pilna. Terminy zgrupowania szkoleniowego kwiecień – maj 2020 r.:

(2 rok) I turnus od 26 do 29 kwietnia 2020 r. – studenci III i IV semestru bw niestacjonarne

(1 rok) II turnus od 29 kwietnia do 3 maja 2020 r. – studenci II semestru bw niestacjonarne Kraków

(1 rok) III turnus od 3 do 7 maja 2020 r. – studenci II semestru bw stacjonarne Kraków + studenci II semestru bw stacjonarne Katowice + studenci II semestru bw niestacjonarne Katowice

(2 rok) IV turnus od 7 do 10 maja 2020 r. – studenci III i IV semestru bw stacjonarne Kraków + studenci IV semestru bw stacjonarne Katowice + studenci III i IV semestru bw niestacjonarne Katowice

 

Miejsce:

Centrum Wypoczynku JordaNovaadres: 33-388 Gołkowice Górne 163

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 6/2017/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne oraz wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę

Zarządzenie

Wniosek

 Terminy seminarium dyplomowego (6,7,8 marzec 2020 r.):

I stopień

II stopień

 

PLANY ZAJĘĆ (zawierające rozkład sal) dla studentów studiów niestacjonarnych (6,7,8 oraz 20,21,22 marzec 2020 r.) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

II sem

IV sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

IV sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

 Szanowni Studenci,

z przyczyn losowych nastąpiły zmiany w planie zajęć dla studentów - FILIA W KATOWICACH.

Zaktualizowana wersja planów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:

studia stacjonarne

I rok, II sem, II rok IV

III rok, VI

studia niestacjonarne

I rok II sem i II rok, IV sem

III rok, VI sem

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 7/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie okresowej promocji w opłatach dla kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

ZarządzeniePoszukujemy osób zainteresowanych współpracą z WSBPI Apeiron w Krakowie:

Asystentów Instruktora Sztuk Walki oraz Taktyk i Technik Interwencji

      ·  z kilkuletnim treningiem Karate lub Ju-jitsu,

      ·  osoby dyspozycyjne w tygodniu,

      ·  z prawem jazdy kat. B,

      ·  komunikatywne,

      ·  predyspozycje instruktorskie, przywódcze.

Kandydatów prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na maila: rekrutacja@apeiron.edu.pl

Kontakt preferowany – mailowy. Po wybraniu kandydatów będziemy się indywidualnie – telefonicznie kontaktować z osobami, celem umówienia na spotkanie ws. współpracy.

Termin zgłoszeń do 8 marca br.Godziny otwarcia sekretariatu Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

poniedziałek:  9:00 – 17:00

wtorek:  dziekanat nieczynny

środa:  9:00 – 17:00

czwartek:  9:00 – 17:00

piątek: 9:00 – 17:00

sobota (zjazdowa - ul. Rzeźnicza 4): 9:00 – 17:00

niedziela (zjazdowa - ul. Rzeźnicza 4): 9:00 – 17:00PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów niestacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

II sem

IV sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

IV sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

Plany wraz z numerami sal będą aktualizowane i publikowane przed każdym zjazdem.

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów stacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Filia w Katowicach WSBPiI "Apeiron" w Krakowie

studia stacjonarne

I rok, II sem, II rok IV

III rok, VI

studia niestacjonarne

I rok II sem i II rok, IV sem

III rok, VI sem

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 14 lutego 2020 r.  - po otrzymaniu II transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc luty br. Terminy seminarium dyplomowego (22 luty 2020 r.):

I oraz II stopień

 Szanowni Studenci,

informujemy, ze dr inż. Jarosław Stelmach odwołał terminy sesji poprawkowej z prowadzonych przez siebie przedmiotów a które miały odbyć się w dniu 22 lutego br.

Informacje dot. warunków zaliczenia danego przedmiotu w terminie poprawkowym, mozna uzyskać poprzez kontakt mailowy z Panem Doktorem (adres e-mail: jastelmach@wp.pl)

 Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 30 stycznia 2020 r.  - po otrzymaniu I transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc styczeń br.

 Szanowni Studenci,
poniżej znajduje się harmonogram zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w r. ak. 2019/2020.
 
 
 
 
 
Harmonogram sesji może ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni !

 Komunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych upływa 28 lutego 2020 r.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową.
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni.
Opłata za dyplom 60 zł.

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Krakowie) 

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa

 

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału. UWAGA! Student
przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie).
2. Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3. Rejestracja pracy dyplomowej podpisana przez promotora pracy (rejestracja pracy dyplomowej regulowana jest przez promotora na końcowej karcie seminaryjnej – strona druga).
4. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
5. Trzy egzemplarze pracy dyplomowej (jeden w twardej oprawie, dwa zbindowane) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstęp
, numeracja stron na środku, marginesy 2,5 cm). Każda z prac podpisana przez promotora na pierwszej i ostatniej stronie

6. Trzy płyty CD – na każdej z płyt nagrana praca w formacie .doc i .pdf, każda z płyt opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płyty umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
7. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA. Raport musi być zaakceptowany i podpisany przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy dokonuje Promotor.
8. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom (60 zł) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

 

Oświadczenie autora, końcową kartę seminaryjną, wydruk z antyplagiatu nie łączymy z pracą dyplomową, składamy oddzielnie.

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór pierwszej strony,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIE PRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !

 Terminy seminarium dyplomowego (24,25,26 styczeń 2020 r.):

I stopień

II stopień

 Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną, przypominamy, iż każdy student WSBPiI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął przed przystąpieniem do zaliczenia, bądź egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych aktualny stan należności za studia i dokonanych wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach, w razie pytań proszeni są o kontakt z sekretariatem Filii.Komunikat dot. wypłaty stypendiów

Szanowni Studenci,

zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, stypendia (socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych i rektora) wypłacane są co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym „wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów dla studentów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji.”

W związku z powyższym informujemy, iż stypendia za miesiąc STYCZEŃ br. zostaną przelane po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2020.

[Wpis z dnia 20.01.2020 r.]SZANOWNI STUDENCI, z przyczyn losowych nastąpiły zmiany w planie zajęć dla wymienionych niżej grup studiów niestacjonarnych (10,11,12 oraz 24,25,26 styczeń 2020 r.) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych:

 

studia I stopnia

V sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

 

Terminy seminarium dyplomowego (10,11,12 styczeń 2020 r.):

I stopień

 

ZAJĘCIA DLA RESZTY GRUP POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN !

 Terminy seminarium dyplomowego (10,11,12 styczeń 2020 r.):

I stopień

II stopień

 


AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów niestacjonarnych (10,11,12 oraz 24,25,26 styczeń 2020 r.) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

I sem

III sem

V sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

V sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

I sem

III sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

III sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

 Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 18 grudnia 2019 r. zostały zlecone przelewy świadczeń przyznanych na posiedzeniu Komisji Stypendialnej z dnia 12 grudnia 2019 r. dla studentów Uczelni, którzy odebrali decyzje stypendialne i złożyli stosowne oświadczenia.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Biblioteka WSBPiI „Apeiron” w Krakowie w dniach 23.12.2019 – 7.01.2020 r. będą NIECZYNNE.

Dziekanat Filii w Katowicach w okresie od 23.12.2019 r. do 6.01.2020 r. również będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Studenci,

informujemy, że od jutra tj. 14.12.2019 r. osoby, które w roku akademickim 2019/2020 złożyły wnioski o przyznanie świadczenia do Komisji Stypendialnej WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, będą mogły odebrać decyzję stypendialną.

Decyzje można odebrać w następujących terminach:

  1/          Od godz. 12:00 w sobotę 14.12.2019 r. do godz. 17:00 w poniedziałek 16.12.2019 r. w sekretariacie Filii w Katowicach – dot. studentów studiujących w Filii w Katowicach;

  2/            W godzinach od 10:00 do 14:00 w sobotę 14.12.2019 i niedzielę 15.12.2019 w czasie zjazdu przy ul. Rzeźniczej 4, oraz w poniedziałek 16.12.2019 r. w biurze przy ul. Krupniczej 3dot. studentów studiujących w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie.

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji, złożeniu oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach i uprawomocnieniu się decyzji. Studenci, którzy złożą dodatkowo oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, otrzymają przelewy w przyszłym tygodniu tj. do dnia 20.12.2019 r. [z wyrównaniem].

Jeżeli decyzje nie zostaną odebrane w w/w terminach, wtedy będą wysłane na podane we wnioskach adresy korespondencyjne. Wtedy wypłata świadczenia nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji, tj. po 14 dni od daty jej odbioru.


KOMUNIKAT

w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Studenci,

informujemy, że Rektor WSBPiI "Apeiron" w Krakowie w porozumieniu z Samorządem Studeckim określili następującą kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawki stypendiów w roku akademickim 2019/2020:

I.                   Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020: 1051,70 zł (netto).

II.                Miesięczne stawki stypendium:

                              1.            dla osób niepełnosprawnych: 500 zł.

                              2.            Rektora:500 zł

                              3.            socjalnego

a)      0,00 zł – 450,00 zł – 550 zł

b)      450,01 zł – 750,00 zł – 500 zł

c)      750,01 zł – 1051,70 zł – 450 zł

                              4.            zwiększenie stypendium socjalnego: 200 zł.

III.             Zapomoga dla studentów może zostać przyznana w kwocie nie większej niż 2000 zł jednorazowo. 


Terminy seminarium dyplomowego (13,14,15 grudzień 2019 r.):

I stopień

II stopień

 


KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ

Szanowni Studenci,

w czwartek 12 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, na którym będą rozpatrywane wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/2020.

Zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu świadczeń dla studentów WSBPiI „Apeiron” w Krakowie: „Student wnoszący o przyznanie świadczenia pomocy materialnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu (…) komisji w takim zakresie, w jakim dotyczy jego wniosku (…).” Dodatkowo na podstawie § 6 ust. 12 Regulaminu świadczeń: „Jeżeli student stawi się na posiedzenie (…) ma prawo do poprawiania swego wniosku oraz do składania oświadczeń i stosownych dokumentów (…).”.

Ponadto informujemy, że studenci, którzy wnioskowali o przyznanie świadczenia, zostaną – po posiedzeniu komisji poinformowani smsem o możliwości odbioru decyzji stypendialnej z sekretariatu Wydziału/Filii.


Terminy seminarium dyplomowego (6,7,8 grudzień 2019 r.):

I stopień

II stopień

 


AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów niestacjonarnych (6,7,8 oraz 13,14,15 grudzień 2019 r.) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

I sem

III sem

V sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

V sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

I sem

III sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

III sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

 


 

ZEBRANIE STUDENCKIEGO KRYMINALISTYCZNEGO KOŁA NAUKOWEGO

 

Zapraszamy dotychczasowych członków i nowych sympatyków SKKN

na spotkanie organizacyjno-poznawcze.

 

18 listopada 2019 r. (poniedziałek), godzina 18.00, Al. Mickiewicza 5 (sala 5)

 

Dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. WSBPI

Mgr Rafał Kręgulec

 


 

AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów niestacjonarnych (8,9,10 listopad 2019 r.) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

I sem

III sem

V sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

V sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

I sem

III sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

III sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

 


Terminy seminarium dyplomowego (8,9,10 listopad 2019 r.):

I stopień

II stopień